Thời sự

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 30-9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ
Các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tính đến nay, cả nước có 2.045 xã (chiếm 23% số xã), 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 13,1 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là 851.380 tỷ đồng, trong đó 11,6% số vốn ngân sách Nhà nước, 88,4% số vốn đã huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau. Trong thực tiễn triển khai chương trình đã bộc lộ một số khó khăn, bất cập: Một số địa phương mới chỉ tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cũng như xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền, đời sống và mức thụ hưởng thành quả NTM ở nhiều nơi còn bấp bênh.

Tại hội nghị đã triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5-9-2016 về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Triển khai chương trình giai đoạn 2016-2020, một số mục tiêu cụ thể được đề ra:  Đến năm 2020 số xã đạt chuẩn NTM đạt 50%; bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước tổi thiểu là 193.155 tỷ đồng.

Tại tỉnh Phú Thọ, chương trình xây dựng NTM được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 26/247 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM, bình quân là 11,5 tiêu chí/xã và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, công tác phát triển sản xuất được chú trọng, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã huy động được trên 5.800 tỷ đồng  thực hiện chương trình. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không xã nào đạt dưới 8 tiêu chí. Dự kiến kinh phí trong giai đoạn này là trên 6.500 tỷ đồng. 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt được kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý mới để thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020; bố trí ngân sách triển khai chương trình đúng quy định, tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải gây lãng phí, thất thoát nguồn lực. Các bộ, ngành phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng NTM trong kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng tổ chức. Nâng cao hơn nữa vai trò của các cấp ủy, chính quyền, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm; tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình thông qua lồng ghép các nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM, phát huy vai trò phản biện, giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư.

Nguyễn Huế

Back to top button
Close