Văn hoá

Trao thưởng cho 28 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội

Ngày 29-9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) (2000 – 2015) và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội (2005 – 2015).
Tới dự có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương; Trịnh Thị Thanh Hằng – Uỷ viên Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Kế San – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Sau 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn tỉnh, đã có tác động tích cực, tạo ra sự ổn định về chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phát huy được nhiều nguồn lực tham gia phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 87,6% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 86,6% khu dân cư được các cấp công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá; hơn 2.400 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị văn hoá” và danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; gần 25 nghìn đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào ứng dụng trong sản xuất, làm lợi cho Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng; 31% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cấp, xây dựng mới; 100% số khu dân cư có nhà văn hoá…

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội có bước chuyển biến rõ nét, nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi ở các địa phương, trong các cơ quan, đơn vị; một số lễ hội được phục dựng góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của người dân, xoá dần sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng sa.

Trong thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có tác dụng nêu gương và tạo sức lan toả trong cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và biểu dương các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, tổ chức triển khai, hưởng ứng tham gia, đưa phong trào và cuộc vận động đi vào cuộc sống thiết thực hiệu quả. Để phong trào và cuộc vận động phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, BCĐ các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, phối hợp giữa MTTQ và các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện gắn kết phong trào và cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố, kiện toàn và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của BCĐ các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh về chính trị tư tưởng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, trở thành cầu nối giữa Đảng với dân từ đó làm tốt công tác vận động quần chúng, làm cho mọi người, mọi nhà đoàn kết gắn bó chặt chẽ, cùng nhau tích cực tham gia phong trào…

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, tại hội nghị 28 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…
(Theo Báo Phú Thọ)

Back to top button
Close