Thời sự

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

Để xác định số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của các xã, phường, thị trấn, của các huyện, thành, thị và của tỉnh, ngày 7-10-2016 UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.

UBND tỉnh yêu cầu: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở và sự tham gia của người dân. Rà soát từ khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình, đảm bảo chính xác, khoa học, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng thực trạng, không trùng lặp, tránh bỏ sót đối tượng, tạo được sự đồng thuận của người dân.

Phạm vi rà soát: Hộ gia đình thuộc đối tượng rà soát là những hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương (không bao gồm những hộ có hộ khẩu thường trú nhưng không có mặt tại địa phương từ 6 tháng trở lên) và những hộ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương từ 6 tháng trở lên.

Đối tượng rà soát: Các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý; các hộ gia đình không thuộc diện nghèo, cận nghèo năm 2016 đăng ký rà soát;

Các hộ gia đình không đăng ký nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn được cán bộ khu dân cư xem xét đưa vào danh sách rà soát.

Địa bàn rà soát, phân loại: Khu dân cư.

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 15/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để xác định thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định; thiết kế, in ấn phiếu, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn và các văn bản liên quan đến công tác rà soát cấp phát cho địa phương, cơ sở phục vụ nhiệm vụ;

Xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác tập huấn, in ấn phiếu, biểu mẫu, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; tham mưu với Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn cấp huyện đảm bảo thực hiện kế hoạch rà soát đúng tiến độ và thời gian quy định.

Cục Thống kê tỉnh:

Phối hợp, cung cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các thông tin, số liệu liên quan đến công tác rà soát: Mã vùng địa phương, các số liệu về dân số, số hộ dân cư trên địa bàn để làm cơ sở tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu sau rà soát.

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán, cân đối, đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí chi cho công tác tập huấn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

Phân công lãnh đạo và công chức phối hợp với UBND các huyện, thành, thị được phân công phụ trách để chỉ đạo, giám sát quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xem xét giải quyết những vướng mắc từ cơ sở thuộc thẩm quyền Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Chịu trách nhiệm về độ chính xác của kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn phụ trách.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện phụ trách các xã, phường, thị trấn trong thời gian rà soát;

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn.

Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương;

Báo cáo kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo Phụ lục số 2e- Mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Lập danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mua cấp thẻ BHYT năm 2017 trước ngày 31/12/2016, chuyển BHXH in cấp thẻ cho đối tượng đảm bảo thời gian quy định.

Chủ tịch UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp xã:

Chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia.

Xây dựng phương án kế hoạch, kinh phí, tổ chức lực lượng tham gia công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn sau khi có kết quả rà soát chính thức, báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và có ý kiến thẩm định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo Thông tư số:  17/2016/TT – BLĐTB&XH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; theo dõi, cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

B.T

Back to top button
Close