Thời sự

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

(Chỉ thị số 08 – CT/TU ngày 23-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Trong giai đoạn vừa qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 13,4%), 52 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, không có xã đạt dưới 6 tiêu chí, bình quân tiêu chí đạt 11,7 tiêu chí/xã; huyện Lâm Thao tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức và sự tham gia của người dân trong phát triển sản xuất được nâng lên; thu nhập ngày một tăng thêm; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, dân chủ ở cơ sở nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Kinh tế nông thôn phát triển nhưng thiếu tính bền vững cả về hiệu quả xã hội và môi trường; kết quả chưa đạt so với mục tiêu đề ra; chất lượng quy hoạch thấp, không phù hợp với khả năng thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên, sâu sát; một số địa phương mới chỉ tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất còn hạn chế; chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tính liên kết còn yếu; công tác xã hội hóa về huy động nguồn lực gặp nhiều khó khăn, nợ đọng xây dựng ở một số xã còn lớn; tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ trong thực hiện Chương trình còn khá phổ biến,…

Trong giai đoạn tới, xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, nội dung trọng tâm trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nội dung, ý nghĩa và vai trò chủ thể trong việc thực hiện Chương trình, tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Chủ động có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiên quyết tránh tư tưởng chạy theo thành tích không chú ý đến chất lượng, hiệu quả; không để tình trạng xây dựng cơ bản mà không có phương án trả nợ; đảm bảo theo khả năng cân đối nguồn vốn bố trí cho Chương trình. Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng cao thu nhập, nâng cao đời sống văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc sống của người dân.

Thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi người dân; xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của từng cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và địa phương.

2. Căn cứ Bộ tiêu chí nông thôn mới (tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ), rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, điều kiện cụ thể và thế mạnh của địa phương để tập trung xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực, xác định lộ trình, quy mô, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành phân loại địa bàn về mức độ thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chương trình để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hàng năm có số tiêu chí tăng thêm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp xã phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương gắn với phát triển nông thôn bền vững.

3. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hình thành liên kết theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn; thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm gắn với lợi thế cây con chủ lực của từng địa phương nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững, qua đó, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Nhân rộng mô hình liên kết giữa kinh tế nông hộ, trang trại, gia trại với doanh nghiệp và các đối tác đầu tư khác. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác. Tập trung tìm hướng, từng bước giải quyết khó khăn về thị trường tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đã ban hành; rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả; chú trọng huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước, thu hút, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhất là những vùng khó khăn, miền núi; huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai có kết quả chính sách tín dụng, thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất linh hoạt theo vùng và đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp dễ tiếp cận vói nguồn vốn tín dụng đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

5. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn thiết yếu cấp xã, thôn, bảo đảm  phù hợp, thiết thực gắn với phát triển sản xuất, đời sống của người dân. Tiếp tục đổi mới việc phân cấp đầu tư theo quy định, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng vốn đầu tư đảm bảo mục đích, chất lượng, hiệu quả. Chủ động giao cho cộng đồng dân cư xây dựng các công trình phù họp với năng lực, góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ quản lý, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

6. Nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để động viên sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh.

Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm, cơ sở nghiên cứu,… phát huy lợi thế đề xuất các cơ chế, giải pháp mới góp phần thực hiện Chương trình có hiệu quả.

7. Các đồng chí Tỉnh ủy viên và thành viên Ban chỉ đạo được phân công tham gia chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020 phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị này; bám sát địa bàn và lĩnh vực phụ trách tổ chức thực hiện, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

8. Các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc, các Ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát và kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này, phổ biến đến các chi, đảng bộ trong tỉnh để thực hiện.

T/M Ban Thường Vụ
Bí thư
Hoàng Dân Mạc

Back to top button
Close