Thời sự

Tập trung mạnh vào công tác cải cách hành chính

Ngày 26-12, Bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

Đồng chí Phạm Thị Hường- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Phạm Thị Hường- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phạm Thị Hường- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, KH-ĐT, GD-ĐT, Y tế, VH,TT&DL, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2016, lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo các cơ quan trong ngành Nội vụ luôn chỉ đạo sát sao, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt những kết quả tích cực; phát huy vai trò của Bộ, Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực…Bộ, ngành nội vụ đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp chính phủ và Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Việc triển khai Luật tổ chức chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương…Tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh và ban hành đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn lãnh đạo , quản lý từ cấp phòng trở lên, hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiếp tục chú trọng đổi mới việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm…Công tác chỉ đạo cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Công tác cải cách thể chế; hoạt động bồi dưỡng theo yêu cầu công việc được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực…

Năm 2017, ngành Nội vụ tập trung vào triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua; Các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết chỉ đạo, điều hành, Chương trình hành động nhiệm kỳ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thể chế hóa và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ. Tập trung tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy và biên chế; Chủ động công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tích cực cải cách chính sách tiền lương, cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh kiểm tra…

Trong đó, yêu cầu Sở nội vụ các địa phương triển khai tổ chức Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; tiếp tục thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức, tập trung vào triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức viên chức đã được Bộ nội vụ phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt  việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức xã, thực hiện tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới…Đai biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; nêu lên những kinh nghiệm, hạn chế, tồn tại hiện nay trong công tác của ngành Nội vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả công tác của ngành Nội vụ năm 2016 trong các mặt lĩnh vực công tác, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, cụ thể là trong nội dung công tác năm 2017, ngành Nội vụ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra; tập trung mạnh vào công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính; tham mưu các chủ trương, giải pháp về cải cách hành chính, nhất là cải cách tiền lương…

Trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, cần giám sát và từ đó xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà, không để tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình, nhưng con người không xứng đáng, không đúng tầm. Tích cực triển khai tinh giản biên chế để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng, chủ động sàng lọc, tinh giản biên chế công chức, viên  chức làm việc kém hiệu quả…Tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  ở Bộ Nội vụ phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ…góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ hiện đại, hiệu quả.

Back to top button
Close