Xã hội

MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Yên Lập xây dựng tổ chức vững mạnh

Để xây dựng tổ chức vững mạnh, MTTQ huyện Yên Lập và các tổ chức thành viên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua, hành động cách mạng… tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó đã thu hút, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng dần theo các năm. Đến nay, tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể huyện đạt từ 60,7% đến 95,5%.

Đường về khu 9, xã Xuân Thủy được làm mới nhờ phong trào hiến đất làm đường của nhân dân trong khu.

Với phương châm đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ, các đoàn thể thực hiện giảm các cuộc họp cấp huyện, tăng cường đi cơ sở, xuống thực tế để trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó, MTTQ và các đoàn thể tập trung đổi mới công tác vận động quần chúng, chú trọng tới đối tượng là người có đạo; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, tạo sự đoàn kết lương – giáo.

Đổi mới mối quan hệ phối hợp là một nội dung quan trọng được MTTQ và các đoàn thể với chính quyền xây dựng quy chế và có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể tham gia đóng góp, xây dựng vào các chương trình phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, tham gia giám sát, phản biện xã hội các đề án, chương trình kế hoạch trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, nhất là các nội dung có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Bởi vậy, chất lượng các phong trào, cuộc vận động được nâng lên rõ rệt, luôn nhận được sự hưởng ứng của người dân. Nhân dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất với giá trị hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, cứng hoá kênh mương nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa. Với nhiều hình thức hỗ trợ, MTTQ và các đoàn thể đã giúp cho rất nhiều hộ hỗ trợ cho hàng trăm hộ đoàn viên, hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.

MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh với nhiều hình thức như: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng các bộ luật, lấy ký kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổ chức giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị… Công tác xây dựng Đảng được MTTQ chú trọng, từ năm 2007-2015 đã kết nạp được trên 1.500 đảng viên mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ luôn được MTTQ và các đoàn thể quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn và mở rộng về cơ cấu thành phần trong hệ thống. Bố trí luân chuyển, tuyển dụng cán bộ chuyên trách của mặt trận và đoàn thể đảm bảo cả về số lượng và chất lượng tiêu chuẩn, tăng thêm cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến nay, đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể cơ bản có trình độ, năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Yên Lập tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực xây dựng tổ chức vững mạnh, khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, tạo nên sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Back to top button
Close