Chính trị

ĐBQH tỉnh tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tiếp tục chương trình chất vất, chiều ngày 16/11 và sáng ngày 17/11, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành toàn thể phiên chất vấn.

ĐBQH tỉnh Hoàng Quang Hàm tham gia chất vấn tại hội trường

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu tập trung vào các nội dung: Thứ nhất, vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm. Thứ hai, giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức. Thứ ba, đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển bổ nhiệm cán bộ.

Tham gia phiên chất vấn, đại biểu Cao Đình Thưởng – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ trưởng cho biết việc bổ nhiệm chức danh “hàm” ở các cơ quan trung ương mà dư luận quan tâm từ khóa trước đến nay đã giải quyết và xử lý như thế nào? Nếu là đúng pháp luật và bảo đảm tính hợp lý, khoa học thì “hàm” có được sử dụng ở các địa phương cho thống nhất với các cơ quan trung ương không?

Trả lời chất vất của đại biểu Cao Đình Thưởng, Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Việc xây dựng quy chế bổ nhiệm hàm, triển khai thực hiện Nghị quyết 87 ngày 28/11/2014 Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIII và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án bổ nhiệm chức danh hàm đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đã có tờ trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất chức danh “hàm” đối với cán bộ, công chức. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện đề án. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để đề xuất và báo cáo Bộ Chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành quy định về việc bổ nhiệm “hàm”, bởi vì hiện nay theo pháp luật các luật chưa có quy định về chức danh này.

Liên quan tới bất cập trong việc thi tuyển chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, đại biểu Hoàng Quang Hàm – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề cập: Hiện nay việc chấm thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ chủ trì, cử tri và dư luận cho biết việc chấm thi rất chậm, có khi kéo dài hàng năm trời nên không minh bạch và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi. Nếu với lý do Bộ không đủ người, tại sao Bộ không phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương và chỉ nắm quyền quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát, Bộ trưởng sẽ làm gì để chấm dứt tình trạng này, để minh bạch kỳ thi và đảm bảo quyền lợi của người dự thi.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức thì thi nâng ngạch công chức đã thể hiện thứ bậc, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Việc nâng ngạch công chức phải thực hiện thông qua thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh. Như vậy, việc thi nâng ngạch, nâng chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương để đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức và thực hiện bổ nhiệm ngạch cao hơn. Trong các cơ sở để thực hiện bố trí và sử dụng đúng chế độ chính sách nâng ngạch trong thời gian vừa qua, đối với thi nâng ngạch của công chức đây là vấn đề mà hiện nay thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Trong thời gian qua Bộ Nội vụ đề nghị với Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo phân cấp ủy quyền. Bộ Nội vụ đã ủy quyền cho 16 tỉnh tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính. Đối với tỉnh nào có đủ điều kiện thì các tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ sẵn sàng ủy quyền cho các tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức, chỉ có trường hợp thi chuyên viên cao cấp thì số lượng của từng tỉnh rất ít nên tổ chức thi tập trung. Năm 2016 ngoài việc ủy quyền cho 16 tỉnh thi ở tại tỉnh, Bộ Nội vụ tổ chức theo 3 khu vực đối với các tỉnh còn lại không đủ điều kiện thi tập trung. Trong vòng 2 tháng Bộ trưởng giao cho các Chủ tịch hội đồng thi phải công bố kết quả, không để kéo dài thời gian. Trong những địa phương làm vừa qua, đúng 2 tháng đã công bố kết quả, minh bạch, rõ ràng; đối với thi tập trung chia cho 3 Thứ trưởng làm 3 nhiệm vụ khác nhau: Một thứ trưởng phụ trách Vụ Công chức, viên chức chỉ kiểm tra đầu vào; một Thứ trưởng là Chủ tịch Hội đồng thi không phụ trách lĩnh vực này; một Thứ trưởng làm Trưởng ban giám sát cũng không phụ trách việc thi cử. Vấn đề chấm điểm thi giao cho trường. Như vậy, tách bạch rõ ràng Bộ Nội vụ, cơ quan trực tiếp quản lý Vụ Công chức, viên chức sẽ không tham gia các khâu tiếp theo để đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Việc tinh giản biên chế hiện nay còn bất cập, đại biểu Hoàng Quang Hàm đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Về vấn đề triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ thì kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém ra khỏi bộ máy nhà nước. Gắn chính sách tinh giản biên chế với việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương và nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp trong quá trình thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vừa qua, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có đặt ra một nhiệm vụ, giải pháp kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả và không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức và tín nhiệm thấp mà không chờ cho đến hết nhiệm kỳ và hết tuổi công tác, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu và trình ra cấp thẩm quyền để hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu trên theo kết luận của hội nghị Trung ương.

Back to top button
Close