Xã hội

Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

PTO – Tính đến cuối tháng 3/2019 toàn bộ 277/277 xã, phường, thị trấn và đến hết ngày 23/5/2019, 13/13 huyện, thị, thành trong tỉnh đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

daihoiLamThao.jpg
Đại hội MTTQ huyện Lâm Thao đảm bảo qui trình, tiến độ Đại hội
Ông Lương Ngọc Thạch – Trưởng Ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Công tác nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã, huyện trong tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Điều lệ MTTQ Việt Nam và các thông tri hướng dẫn của MTTQ các cấp. Chất lượng cán bộ Ủy ban MTTQ cấp xã, huyện nhiệm kỳ này được nâng lên, đáp ứng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Lãnh đạo MTTQ cấp huyện là Thường vụ cấp ủy đạt xấp xỉ 100% và đã có 3 địa phương tổ chức hợp nhất chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ là Trưởng Ban Dân vận”.
Lâm Thao là 1 trong 4 huyện được chọn làm điểm tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội MTTQ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản và tổ chức triển khai nhằm lãnh đạo thành công Đại hội MTTQ các xã, thị trấn phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở. Ủy ban MTTQ huyện đã chọn xã Kinh Kệ làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm. Đến ngày 21/12/2018, 100% xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ. Trong hai ngày 16 và 17/1/2019, Đại hội MTTQ huyện Lâm Thao đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Bà Chu Thị Thúy Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao cho biết: Các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa mới được đại hội hiệp thương cử ra đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và thành phần quy định trong Điều lệ và tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế tại địa phương. Số lượng 47 ủy viên nhiệm kỳ mới tăng 2 ủy viên so với nhiệm kỳ trước. Các tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ, tỷ lệ chức sắc, chức việc tôn giáo,… đều đảm bảo đúng yêu cầu. Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch được hiệp thương theo đúng hướng dẫn của cấp trên và giới thiệu của Huyện ủy. Các báo cáo Đại hội đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân, kết quả hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các mặt về tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Các tham luận tại Đại hội đã minh họa và các đại biểu đã làm rõ thêm kết quả hoạt động, thẳng thắn nêu những kết quả tích cực cũng như những khuyết điểm còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ qua.
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; kế hoạch về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; các văn bản liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tổ chức tập huấn và triển khai chỉ đạo về đại hội cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh. Đồng thời, có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu báo cáo chính trị trình bày tại đại hội các cấp phải ngắn gọn, bố cục khoa học, có kế thừa và đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, có trọng tâm, sát với thực tiễn địa phương, dễ triển khai thực hiện. Việc xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phải đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã, cấp huyện; kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức đại hội đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
Ông Lương Ngọc Thạch cho biết thêm: Qua Đại hội MTTQ cấp huyện, xã cho thấy, công tác đại hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên. Các đơn vị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện như: Ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn, lựa chọn đơn vị đại hội điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, sâu sát cơ sở, chuẩn bị dự thảo các tài liệu phục vụ đại hội đã bám sát hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trang trí khánh tiết bảo đảm trang nghiêm; công tác tuyên truyền về đại hội được triển khai kịp thời, rộng khắp đến các khu dân cư, thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Công tác điều hành đại hội theo đúng kịch bản. Nhân sự đại hội được lựa chọn bảo đảm số lượng, chất lượng, là người tiêu biểu đại diện cho các giai tầng xã hội; đảm bảo số Ủy viên Ủy ban MTTQ là người ngoài Đảng từ 25% trở lên để Ủy ban MTTQ các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong tháng 7/2019. Để Đại hội thành công, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt chào mừng tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nắm chắc tình hình cơ sở trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, kịp thời phản ánh, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện để đại hội thành công theo đúng quy định.
Vũ Tuân

Nguồn bài viết: Phú Thọ Portal

Back to top button
Close